Friday, December 30, 2011

Lesson 5

Mari berkomunikasi pula/berdialog....

Japanese Version-1
Yoshida:Hajimemashite. Yoshida Ken to moshimasu. Watashiwa nihonjin desu.
Odagiri:Hajimemashite. Watashi no name wa Odagiri Satoko desu. Watashi mo nihonjin desu. Yoshida san wan nan sai desu ka.
Yoshida:watashi wa ni jyu ni sai desu. Odagiri san nani o shimasu ka.
Odagiri:Watashi wa chikaku no kissaten de arubaitou o shimasu. Yoshida san wa gakusei desu ka.
Yoshida:Hai gakusei desu. Douzo yoroshiku.
Odagiri:Douzo yoroshiku.
English Version-1
Yoshida:How do you do? I am called Yoshida Ken. I am a Japanese national.
Odagiri:How do you do? My name is Odagiri Satoko. I am also a Japanese national. Mr. Yoshida what is your age?
Yoshida:My age is 22 years. Miss Odagiri what do you do?
Odagiri:I do a part time job in the nearby Coffee shop. Mr. Yoshida are you a student?
Yoshida:  Yes I am a student. Nice to meet you.
Yamada:Nice to meet you.


Japanese Version-2
Tanaka:Konnichiwa.
Kimura:Konnichiwa.
Tanaka:Kimura-san, kochira wa watashi no tomodachi desu.
Yamada Hiroko-san desu.
Yamada:Hajimemashite. Yamada Hiroko desu. Douzo yoroshiku.
Kimura:Kimura Ichirou desu. Douzo yoroshiku.
Yamada:Gakusei desu ka.
Kimura:Hai, gakusei desu.
Yamada:Go-senmon wa.
Kimura:Keizai desu. Anata mo gakusei desu ka.
Yamada:Iie, hisho desu.
Kimura:
Sou desu ka.English Version-2
Tanaka:Hello.
Kimura: Hello.
Tanaka:Mr. Kimura, this is my friend. This is Hiroko Yamada.
Yamada:How do you do? I'm Hiroko Yamada. Nice to meet you.
Kimura: I'm Ichirou Kimura. Nice to meet you.
Yamada:Are you a student?
Kimura:Yes, I am.
Yamada: What is your specialization?
Kimura:Economics. Are you a student, too?
Yamada: No, I'm a secretary.
Kimura:I see.

No comments:

Post a Comment