Friday, December 30, 2011

Lesson 6

Cakap bahasa jepun di restoran.

Japanese Version
A:Sumimasen.
B: Hai.
A:Kono chikaku ni denwa ga arimasu ka.
B:Denwa nara kono biru no nikai ni arimasu.
Shokudou no mae desu kara sugu wakarimasu yo.
A:Doomo.
B:Iie.

C:Ano, sumimasen.
D:Hai.
C:Toshokan wa doko deshou ka.
D:Asoko ni ookii biru ga arimasu ne.
Toshokan wa ano biru no tonari desu.
Gofun gurai desu yo.
C:Doomo arigatou gozaimashita.
D: Doo itashimashite.

English Version
A:Excuse me.
B:Yes.
A: Is there a telephone nearby?
B:The telephone is on the second floor of this building.
It is in front of the cafeteria , you won't miss it.
A: Thanks.
B:Not at all.

C:Excuse me.
D:Yes.
C:Could you tell me where the library is?
D:There is a big building over there, you see?
The library is next to that building.
 It takes about five minutes.
C:Thank you very much.
D: You are welcome.

okay....ganbatte kudasai.....

No comments:

Post a Comment